EN NL

Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van onze informatie en diensten, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten. Noch de VHOK noch zijn dataleveranciers hebben aansprakelijkheid, voorwaardelijke of anderszins, voor de juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, juiste volgorde van enige en alle verstrekte informatie en / of diensten, of voor enig genomen besluit of actie gebaseerd op enige en alle verstrekte informatie en / of diensten.

Alle informatie en diensten worden verstrekt "zoals deze is". Er is geen garantie van verkoopbaarheid, geen enkele garantie op geschiktheid voor een bepaald gebruik, en geen andere garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie of enig aspect van de diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toegang tot informatie). U erkent dat de nauwkeurigheid van de informatie moet worden gecontroleerd voordat u daarop kunt vertrouwen.

In geen geval is de VHOK of haar dataleveranciers aansprakelijk voor u, uw klanten, of enige andere partij voor enige onrechtstreekse, bijkomstige, speciale of indirecte schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsschade, of schade als gevolg van overlast, vertraging of verlies van het gebruik van de diensten), of vorderingen die voortvloeien uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), zelfs indien de VHOK of de verstrekkers van gegevens zijn geadviseerd of wegens andere weg bewust zijn gemaakt van de mogelijkheid van een van al het voorgaande gevallen. In geval van betwisting, is het Nederlandse recht van toepassing.
 
Deze site bevat links naar andere websites. De eventuele producten of diensten op de webpagina's onder deze links vallen niet onder de VHOK. Informatie in deze webpagina's is niet onderschreven of goedgekeurd door de VHOK.

Deze site is getest met MS Internet Explorer 7 voor Windows en een scherm met 1024x768 resolutie.