EN NL

Gedragscode

1. Reikwijdte
a. Deze regels gelden voor de leden van de vereniging en zij dienen door hen te worden in acht genomen bij de uitoefening van hun beroep/bedrijf in Nederland of elders.

b. Zij dienen het doel als omschreven in art. 21 lid 2 van de statuten: "De gedragsregels zijn erop gericht dat de uitoefening van het beroep/bedrijf van handelaar in (oude) kunst en/of antiek en het verrichten van alles dat daarmee samenhangt slechts dient te geschieden met de deskundigheid en met inachtneming van de zorgvuldigheid, welke in de samenleving betaamt, omdat aldus de belangen van de marktpartijen het best worden gediend".

2. Deskundigheid
a. Ieder lid staat er voor in dat hij voldoende deskundige is en blijft op het gebied van de uitoefening van zijn beroep/bedrijf.

b. Onder deskundigheid wordt hier verstaan: naar hoge maatstaven, door ervaring en/of opleiding en verdere studie in staat zijn, het beroep/bedrijf uit te oefenen van handelaar in (oude) kunst en antiek en dat ook daadwerkelijk te doen.

c. Het lid is gehouden, om met inachtneming van de normen, neergelegd in lid 1, en naar de stand der ervaring en wetenschap van dat moment:
- vast te stellen de aard, de oorsprong en de periode van ontstaan van een             kunstwerk of een verzameling;
- te ontdekken de veranderingen en de herstellingen, die het eventueel heeft ondergaan, zomede het gebrek aan authenticiteit van het object;
- aan te duiden, wat de benaderde waarde is van het object of de verzameling, met het oog op verkoop, inkoop, verdeling of verzekering;
- te kunnen aantonen waarop zijn wetenschap en zijn oordeel gegrond is.

d. Elk lid is verplicht, aan het bestuur van de vereniging op te geven wat zijn vakgebied is, tenminste aangeduid door object, periode en regio. Het bestuur houdt daarvan een register bij. Dit register is openbaar.

e. Een lid kan deskundig zijn op meerdere vakgebieden.

3. Plichten
a. Het lid heeft de plicht, zijn ervaringen en zijn deskundigheid zonder terughouding ter  beschikking te stellen, wanneer zijn mening wordt gevraagd, tenzij de verlangens van zijn opdrachtgever in strijd zijn met regels van behoorlijk gedrag.

b. Als zijn eigen belang of het belang van een derde zich met die plicht niet verdraagt, zal hij dit duidelijk maken aan zijn opdrachtgever of degene, die zijn raad inroept.

c. Het oordeel van de deskundige is zonder aanzien des persoons en zonder aanzien van enig ander persoonlijk belang dan dat van een eervolle beroepsuitoefening.

d. Het lid zal zich onthouden van elk handelen, dat het beroep en/of zichzelf in diskrediet brengt, als onder meer:
- het gebruiken of hanteren van tendentieuze beoordelingen;
- het kopen of verkopen van kunstvoorwerpen of antiek, waarvan het vermoeden is gerechtvaardigd, dat herkomst en/of eigendom dubieus is;
- het gebruik van de naam of hoedanigheid van een expert met het oog op onzuivere commerciële publiciteit.

4. Geheimhouding
Het lid heeft binnen de grenzen van het recht en zijn verplichtingen op grond van zijn lidmaatschap een plicht of geheimhouding omtrent alles wat zijn cliëntèle betreft.

5. Verantwoordelijkheid
Het lid aanvaardt verantwoordelijkheid voor zijn beroepsmatige werkzaamheden, zomede voor degenen, die als medewerker of stagiaire aan zijn onderneming zijn verbonden.

6. Collegialiteit
a. De leden gedragen zich tegenover elkaar collegiaal, hoffelijk, welwillend en met een houding welke uitgaat van vertrouwen.

b. Zij zullen, indien geconfronteerd met een waardeobject, geen opinie uitspreken over het handelen van de desbetreffende collega, alvorens deze te hebben gehoord. Is het oordeel negatief, dan zullen de leden de klager verwijzen naar het bestuur en het bestuur inlichten.

c. Komen zij niet tot een modus, dan zal het bestuur worden ingelicht en zal de klager worden verwezen naar het bestuur.

7. Klachten
a. Over een lid, dat in strijd zou hebben gehandeld met deze regels, kan worden geklaagd.

b. Een klacht wordt ingediend bij de secretaris van de vereniging die zorgdraagt voor onverwijlde doorzending naar het scheidsgerecht als bedoeld in art. 22 van de statuten.

Download de Gedragscode als PDF